مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی (JPIR) - مقالات آماده انتشار