کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
بررسی جامعه شناختی موانع توسعه سیاسی با تاکید بر فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 279-294

صدیقه رزم جوئی؛ علیرضا خدامی؛ کرامت اله راسخ


بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 135-160

مجتبی ملکشاهی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر


تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 113-131

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


مشارکت سیاسی ایدئولوژیکی زنان در نیل به توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 435-451

محمدرضا علی مردانی؛ علیرضا ازغندی