نویسنده = ������������ ��������
واکاوی مبانی فکری سید جواد طباطبایی

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 23-44

سید رسول قهاری؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ اصغر پرتوی


بررسی موانع جامعه‌شناختی رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضعف ساختار حزبی

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 295-312

محمد آقا علیخانی؛ اصغر پرتوی؛ مهدی ذاکریان


نقش و جایگاه نفت و اثرات اقتصادی و سیاسی آن بر جامعه ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 371-388

جمال محمدیان؛ مالک ذوالقدر؛ اصغر پرتوی


تاثیر ساختارهای سنتی عصرقاجار بر عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 41-59

حمیدرضا بهاری؛ بهمن کشاورز قاسم آباد؛ اصغر پرتوی؛ مهدی خوشخطی


اهمیّت و جایگاه نقش هوّیت در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه‌انگاری

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 225-247

عبدالعلی کیاپاشا؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ حسن عیوض‌زاده اردبیلی؛ اصغر پرتوی


ارزیابی تطبیقی ناسیونالیسم تبارگرا و ناسیونالیسم مبتنی بر قرارداد با هویت سیاسی جمهوری اسلامی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 183-200

شعبان محرم نژاد؛ اصغر پرتوی؛ عباس مرادی؛ ابوالفضل لطفی زاده