نویسنده = �������������� ������������
مشارکت سیاسی ایدئولوژیکی زنان در نیل به توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 435-451

محمدرضا علی مردانی؛ علیرضا ازغندی


موانع تحقق اقتدارگرایی بروکراتیک در دوران پهلوی اول

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 63-87

حسین شریعتی؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی؛ ابوالقاسم طاهری