نویسنده = �������������� ��������
محیط شناسی و بررسی افراط گرایی مذهبی در پاکستان

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 75-98

الهام ناروئی؛ نجف لک زایی؛ یاسر کهرازه


واکاویی ژئوپلیتیک روابط پاکستان و ایران : با تاکید بر تهدیدات

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 163-184

ابوالقاسم اویسی کهخا؛ احمد رهدار؛ یاسر کهرازه


جایگاه بندر چابهار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 73-92

قاسم اربابی؛ رحمت حاجی مینه؛ یاسر کهرازه