نویسنده = ������������ ������ ��������������
تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 113-131

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات