نویسنده = ���������� �������� ����������
ارزیابی تاثیرگذاری تحریم های بین المللی بر قدرت منطقه ای ژئوپلتیک ایران در خاورمیانه

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 347-371

فرشاد فروغی نسب؛ شیوا جلالپور؛ لنا عبدالخانی؛ بهرام یوسفی