نویسنده = ���� ������������ ����������
بررسی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و وضعیت حقوقی آنها

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 187-207

حمیده ره انجام؛ شقایق جعفری