نویسنده = �������� ���������������� ������������
شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 45-67

خورشید نجفی جویباری؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسداله اطهری سید اسداله اطهری؛ صمد قائم پناه