نویسنده = ������������������� ���������������� ��������