نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������������
تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 313-334

ابراهیم نیازی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسدالله اطهری مریان؛ الهه ابوالحسنی


شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 45-67

خورشید نجفی جویباری؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسداله اطهری سید اسداله اطهری؛ صمد قائم پناه