نویسنده = ������������ ���������� ��������������
آثار و شرایط تئوری موازنه و عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 261-280

میرحیدر میرنقی زاده؛ حسن پاشازاده؛ ناصر مسعودی؛ علیرضا لطفی