نویسنده = �������������� ��������
مسئولیت جزائی قاتلین در قتل دسته جمعی از منظر فقه اسلامی با تاکید بر عدالت کیفری

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 183-202

سعید سلامتی؛ مرضیه پیله ور؛ محمدجواد رجبی سلمان