نویسنده = ������������ ��������������
نقش قدرت و گفتمان سیاست خارجی در عصر کرونایی و پساکرونایی (مطالعه موردی چین)

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 1-21

خسرو رضازاده؛ محمدرضا تاجیک؛ علی اشرف نظری