نویسنده = ������������ ���������������� ��������������
بررسی عوامل علّی ضعف در اجرای سیاستگذاری مالیاتی در ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 203-220

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی