نویسنده = �������������� ��������
مبانی فقهی و اصول حاکم بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 159-178

جواد علیائی؛ طیبه عارف نیا؛ عباس سماواتی


اصول حاکم بر حقوق غیرمسلمانان در جامعه اسلامی با تاکید قانون اساسی

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 99-120

جواد علیائی؛ طیبه عارف نیا