نویسنده = ������������ ��������
واکاویی ژئوپلیتیک روابط پاکستان و ایران : با تاکید بر تهدیدات

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 163-184

ابوالقاسم اویسی کهخا؛ احمد رهدار؛ یاسر کهرازه