نویسنده = �������������� ��������������
آثار تعیین تابعیت شرکت های الکترونیکی در حقوق ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

میر جمیل جلیلی؛ نجادعلی الماسی؛ بابک وثوقی فرد


بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 287-300

فتاح کریمی؛ نجادعلی الماسی؛ عبداله کیایی