نویسنده = ������������ ���������� ��������
آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 423-439

رامش رامشینی؛ حسین پیمانی زاده؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری