نویسنده = ������������������ ����������
تبیین جامعه شناختی و سیاسی عوامل موثر بر خیانت زن به مرد در خانواده

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 255-266

جواد درویش؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی