نویسنده = ������ �������� ���������������������� ������������
تحلیل حقوقی نظریه های ذینفع محوری و ذی سهم محوری در شرکت های سهامی

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

سید منصور میرمرادی؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 227-253

شروین زاهدمنش؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ محمد صادقی