نویسنده = �������� ������ ��������
بررسی علل کاهش مشارکت سیاسی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 267-286

فتحعلی همتی؛ امین روان بد؛ علی محمد حقیقی