نویسنده = ����������������������� ����������
نگاهی تطبیقی به اصول و مفروضات عدالت از دیدگاه امام علی(ع) و لیبرالیسم

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 373-392

نوذر خزایی؛ بهروز دیلم‌صالحی؛ کمال پولادی