نویسنده = ������ ���������������� ��������
بررسی موانع جامعه‌شناختی رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضعف ساختار حزبی

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 295-312

محمد آقا علیخانی؛ اصغر پرتوی؛ مهدی ذاکریان