نویسنده = ������ ������������ ������������������
بررسی کارکرد تئوری هرمنوتیک در توسعه سیاسی

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 85-102

عبدالسلام مام عزیزی؛ احسان شاکرخویی؛ علیرضا اسمعیل زاد