نویسنده = �������������� ������������
تاثیر نوسانات اقتصادی بر ثبات سیاسی کشور ایران

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 191-208

خسرو مهرعلیان؛ بیت الله دیوسالار؛ فخراله مولائی