نویسنده = �������������������� ������
بررسی گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ادوار ششم و هفتم

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 333-350

علی محمدشریفی؛ معصومه رشاد؛ محمد توحیدفام