نویسنده = ������������ ����������������
نگاهی بر مختصات و شیوه حکمرانی و سیاست ورزی در نصیحه الملوک امام محمد غزالی

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 197-216

سهرابعلی افروغ؛ سعید اسلامی؛ کمال پولادی