نویسنده = ���������� ������ ��������������
شرایط و آثارحاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 295-308

غلامرضا رستمی فر؛ صالح یمرلی؛ علی اکبر اسمعیلی