نویسنده = �������� ���������� ����������
نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین‌الملل کشورهای درحال‌توسعه

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 129-145

انسیه حاجی محمد؛ منصور عطاشنه؛ ابومحمد عسگرخانی