نویسنده = ���������� �������������� ��������
واکاوی تاثیر امنیتی کردن در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 247-266

صمد نوجوان؛ پرویز احدی؛ حسین احمدی سفیدان