نویسنده = ���������������� ��������������
ارتباط متقابل (تاثیر و تاثر) فرهنگ بارسیدگی قضایی و داوری

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 243-260

محمدرضا مهرافزا؛ افشین زرگر