نویسنده = �������� ���������������������� �������� ����������
شاخصه های تربیتی دولتمردان در نظام حقوقی شیعی با رویکردی بر دیدگاه های سیاسی حضرت علی(ع)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 1-14

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری؛ فرزین افروز