نویسنده = ������������ ��������������
تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 313-334

ابراهیم نیازی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسدالله اطهری مریان؛ الهه ابوالحسنی