نویسنده = ������������ ����������
بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعدیل خسارت‌های گزاف توافقی ناشی از نقض قرارداد

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 351-369

علی هراتیان نژادی؛ بختیار عباسلو؛ مهدی منتظر؛ میترا ضرابی