نویسنده = ������������ ������������
بررسی رابطه اینترنت وگرایش به هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

سمیه فرجی هارمی؛ علیرضا خدامی؛ مجیدرضا کریمی


بررسی جامعه شناختی موانع توسعه سیاسی با تاکید بر فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 279-294

صدیقه رزم جوئی؛ علیرضا خدامی؛ کرامت اله راسخ