نویسنده = ������ ���������� ����������
بررسی جامعه شناختی موانع توسعه سیاسی با تاکید بر فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 279-294

صدیقه رزم جوئی؛ علیرضا خدامی؛ کرامت اله راسخ