نویسنده = ���������������� ��������
مبانی فقهی و اصول حاکم بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 159-178

جواد علیائی؛ طیبه عارف نیا؛ عباس سماواتی


حقوق اقلیت های دینی در اسناد حقوق بشر

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 203-224

علی فروزنده؛ طیبه عارف نیا؛ عباس سماواتی