نویسنده = ���������������� ������
حقوق اقلیت های دینی در اسناد حقوق بشر

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 203-224

علی فروزنده؛ طیبه عارف نیا؛ عباس سماواتی