نویسنده = ������������ ������ ��������
واکاوی مبانی فکری سید جواد طباطبایی

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 23-44

سید رسول قهاری؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ اصغر پرتوی