نویسنده = ������������ ��������
مطالعه تطبیقی بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 405-419

علی منصورلکورج؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی


بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 413-427

علی منصور لکورج؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی