نویسنده = ������������ ������ ����������
بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 413-427

علی منصور لکورج؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی