نویسنده = ���������������� ����������
تقسیمات عقل در قانون‌گذاری معاصر

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 15-38

بهزاد نگهداری؛ حمید ضرابی؛ کورش استوار سنگری