نویسنده = ���������������� ��������
نقش و جایگاه نفت و اثرات اقتصادی و سیاسی آن بر جامعه ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 371-388

جمال محمدیان؛ مالک ذوالقدر؛ اصغر پرتوی


بررسی تصمیم گیری سیاست هسته ای دولت نهم و دهم با استفاده از منظر مدل پیوستگی (جیمز روزنا)

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 91-114

سید حسین مرتضوی؛ مالک ذوالقدر؛ فرشید جعفری