نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 351-370

عباس سوری؛ علی محمد فلاح زاده؛ احمد مرکز مالمیری