نویسنده = �������������� ������
آثار تحریم های بین المللی بر صنعت هوانوردی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

سها سپانلو؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی