نویسنده = ������������ ������
بررسی تاثیر عدالت اداری در تحقق دولت مطلوب در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 45-60

آرش کاظمی؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی