نویسنده = ������������ �������� ��������
راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 313-332

محمد جواد رشیدی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی