نویسنده = ������ ������������ ��������
تبیین حق رأی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 99-117

زهره دارائی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ طاهر علی محمدی