نویسنده = �������������� ������ ��������
آسیب شناسی فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی در رویه قضایی ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 389-407

ثریا چهارمیری؛ ولی الله انصاری؛ حسن خسروی